Vestovské


4 Vesta je planetkou obíhající v hlavním pásu planetek mezi planetami Mars a Jupiter. Je co do rozměru třetím největším tělesem této kategorie, co se týče hmotnosti dokonce druhým nejhmotnějším. Jako jediná z planetek může být za mimořádně příznivých okolností viditelná na noční obloze pouhým okem. Podle charakteru oběžné dráhy patří do skupiny I v hlavním pásu. Současně je mateřským tělesem rodiny vestoidů.

Meteority z planetky 4 Vesta

Diferencované achondrity skupiny HED (Howardity, Eucrity a Diogenity) pochází z planetky 4 Vesta, nebo z planetek vzniklých její fragmentací. 

Meteority HED zažily rozsáhlé vyvřelé zpracování, které se příliš neliší od magmatických hornin nalezených na Zemi, a proto se velmi podobají pozemským vyvřelinám. 


Howardity jsou regolithové brekcie skládající se převážně z fragmentů eucritu a diogenitu (poměr 9 - eucrit : 1 - diogenit). Howardit se zformoval po nárazu dalšího tělesa do planetky, později podléhal dalším novějším nárazům a litifikoval se za působení tlaku z nadložních vrstev. Regolithové brekcie nebyly na planetě Zemi nalezeny. 

Howardity jsou pojmenovány po Edwardovi Howardovi. Edward Howard byl jedním z prvních vědců, kteří chemicky analyzovali složky meteoritů. 


Eucrity se skládají z bazaltů z kůry planetky 4 Vesta. Většinou se skládají z pyroxenu, holubitu a plagioklasu (anorthit).

Eucrity jsou pojmenovány podle řeckého slova eukritos což znamená "snadno rozlišitelné". Snadno rozlišitelné jsou v eucritech silikátové minerály, které lze snadno odlišit díky jejich relativně velké zrnitosti.


Diogenity mají plutonický původ, ztuhly ve velké hloubce planetky 4 Vesta. Za působení vysokého tlaku kůry vznikly krystaly, které jsou u diogenitů větší než u eucritů. Tyto krystaly obsahují primárně orthopyroxen, plagioklas a olivín.

Diogenity jsou pojmenovány po Diogenésovi z Apollónie, byl to starořecký filozof, který jako první navrhl původ meteoritů ve vesmíru.


NWA 7831 Achondrit Diogenit 0, 57 g
NWA 7831 Achondrit Diogenit 0, 57 g

Achondrit - Diogenit


NWA 13160 Achondrit Eucrit 0, 19 g
NWA 13160 Achondrit Eucrit 0, 19 g

Achondrit - Eucrit


NWA 12931, Achondrit Diogenit 0, 57 g
NWA 12931, Achondrit Diogenit 0, 57 g

Achondrit - Diogenit

NWA 12931, Achondrit Diogenit 8, 4 g
NWA 12931, Achondrit Diogenit 8, 4 g

Achondrit - Diogenit


NWA 11576, Achondrit Eucrit (natavená euk. brekcie) 1, 2, g
NWA 11576, Achondrit Eucrit (natavená euk. brekcie) 1, 2, g

Achondrit - Eucrit 

(vznik tavením eukritických litologií) 

Stonařov - Achondrit Eucrit (monomiktní brekcie) - Micro meteorit
Stonařov - Achondrit Eucrit (monomiktní brekcie) - Micro meteorit

Achondrit - Eucrit

NWA 4051, Achondrit Eucrit 0, 575 g
NWA 4051, Achondrit Eucrit 0, 575 g

Achondrit Eucrit

Bechar 008, Achondrit Howardit 13, 92 g
Bechar 008, Achondrit Howardit 13, 92 g

Achondrit Howardit